FROM CACHE - zh-cn_header

shopify payment 结汇

zds13061827893
新成员
8 0 0

shopify payment 结算的订单款该如何结汇到国内?选择寻汇还是pingpong?

跨境行业老油子
1 条回复1

Jiahao_tongxue
新成员
14 0 0

也可以选择空中云汇啊,空中云汇是shopify的支付合作伙伴,希望帮到你。