FROM CACHE - zh-cn_header

Skipped: Duplicate review.

awan1
新成员
4 0 0

为什么导入评论总是显示Skipped: Duplicate review.如何修改?

1 条回复1
B2CSTORY
Shopify Partner
39 7 3

你好,根据你的描述,应该是你导入的评论有重复,所以自动跳过了这些重复的评论。

B2C Story 博客:https://b2cstory.com/
独立站工具箱:https://tools.b2cstory.com/
TikTok 工具箱:https://tiktok.b2cstory.com/