How to set up shipping methods for CJ Dropshipping in the US?

NGUYENVANDANG
Visitor
1 0 0

tôi có thắc mắc khi tích hợp shopify với cj dropshipping để có thể bán hàng dropshipping tới hoa kỳ, thì khi có đơn hàng sẽ được xử lý như thế nào, và phương thức vận chuyển trong shopify phải setup làm sao với ứng dụng này

 

 

I have a question when integrating shopify with cj dropshipping to be able to sell dropshipping to the United States, how will the order be processed, and the shipping method in shopify how to set up with this application

Replies 0 (0)