CLS issue: higgher than 0.25 (mobile)

ofthesun
Visitor
1 0 0

tôi muốn xử lý các url đang được google search console báo là tốc độ CLS thấp. hãy cho tôi hưỡng dẫn cụ thể, chi tiết

Replies 0 (0)